PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động
Ngày 19/02/2021, Sở Y tế ban hành văn bản số 485/SYT-NVY đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung tại Văn bản số 768/UBND-GTCNXD ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường chỉ đạo kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Nghiêm túc thực hiện theo Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động của các cơ sở lao động trên địa bàn ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở lao động trên địa bàn và thuộc thẩm quyền quản lý. Chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh rà soát, báo cáo đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất; tổng hợp báo cáo gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn trước ngày 25/02/2021 để tổng hợp.

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn tổng hợp báo cáo, gửi về Sở Y tế trước ngày 27/02/2021 để báo cáo UBND tỉnh và Cục Quản lý môi trường y tế./.

Ngọc Tú