PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp triển khai, thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, xúc phạm cờ Đảng trên Internet, mạng xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở in ấn xuất bản phẩm sử dụng hình ảnh cờ Đảng theo đúng quy định và tăng cường công tác quản lý các ấn phẩm thông tin tuyên truyền.


Cờ đảng, biểu tượng Búa Liềm được sử dụng trong các sự kiện chính trị, văn hóa - nghệ thuật ... phải đảm bảo đúng quy định

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát việc sử dụng cờ Đảng, hình bản đồ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, cổ động, quảng cáo, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao; kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở, giám sát các cơ sở sản xuất thực hiện đúng mẫu quy định và kiến nghị hình thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia, biển, đảo; quy cách của cờ Đảng, hình bản đồ Việt Nam chuẩn. Lãnh đạo các cơ quan báo chí kiểm soát chặt chẽ tin, bài, không để xảy ra việc sử dụng cờ Đảng, biểu tượng Búa Liềm, hình bản đồ Việt Nam không đúng quy định trong các sản phẩm báo chí.

Các đảng đoàn, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các huyện ủy/thành ủy/đảng ủy trực thuộc chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; những quy định trong việc sử dụng bản đồ Việt Nam. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo thống nhất, đồng bộ, không sai sót.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng, các sản phẩm in hình cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam trên địa bàn, nhất là trong các sự kiện chính trị, trang trí khánh tiết hội trường, phòng họp, phòng tiếp khách, phòng truyền thống; khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị; trên đường phố, nơi công cộng; trên pano, áp phích, sách báo, phim ảnh; giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng đảng viên mới, quyết định công nhận đảng viên chính thức, bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận, cờ thi đua, văn bằng, chứng chỉ, sổ ghi sinh hoạt chi bộ; thẻ cán bộ, thẻ đảng viên, huy hiệu, biển tên, quà tặng; biểu tượng, biểu trưng của cơ quan đơn vị; trên phương tiện giao thông, biển kiểm soát giao thông (do người dân tự lắp đặt)…; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi sử dụng, đăng tải, chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, bóp méo, sai quy định. Đối với những ấn phẩm (sách, báo, tài liệu, video, clip… trước đây có sử dụng cờ Đảng, biểu tượng Búa Liềm không đúng quy định) khi tái bản, phát hành phục vụ công tác tuyên truyền phải chỉnh sửa theo mẫu quy định. Đối với những biểu mẫu, sản phẩm in hình bản đồ Việt Nam thể hiện sai lệch chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc phải thu hồi chỉnh sửa. 

Chỉ đạo tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về ý nghĩa, tầm quan trọng của lá cờ Đảng, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân sử dụng cờ Đảng, hình bản đồ Việt Nam đúng quy định, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nét đẹp văn hóa.../.

BH