PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh
Chiều 25/4/2021, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của hai Văn phòng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đình Thất - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các quan điểm, đường lối, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đó liên hệ, vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, góp phần đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Trong thời gian một buổi, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Sau Hội nghị, các nội dung này sẽ tiếp tục được phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa thành Chương trình hành động tại mỗi Chi bộ để tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Bích Huệ