PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Bắc Kạn
Trường Cao đẳng Bắc Kạn mới ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, từ nay đến năm 2030, Trường Cao đẳng Bắc Kạn sẽ tập trung đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên có khả năng giải quyết tốt hơn các vấn đề trong quá trình làm việc, nghiên cứu, học tập, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, tạo tiền đề cho việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề, từng bước đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động.

Về mục tiêu cụ thể, nhà trường phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên trong nhà trường được tuyên truyền nâng cao nhận thức về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm; 100% cán bộ quản lý và nhà giáo giảng dạy kỹ năng mềm được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng mềm; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong việc đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên nhà trường thông qua các đợt thực hành, thực tế modun, môn học; tổ chức đào tạo và lồng ghép đào tạo, phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên đạt mục tiêu đề ra.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Trường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên và học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, nhà giáo về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo và phát triển kỹ năng mềm…/.

Ngọc Tú