PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai thi hành Luật Kiến trúc theo Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Để việc triển khai thi hành Luật Kiến trúc năm 2019 và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1375/SXD-QH hướng dẫn các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, các sở, ngành chức năng, các địa phương cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Kiến trúc, các văn bản dưới Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Kiến trúc; đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp, thống nhất với Luật Kiến trúc.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật và hướng dẫn thi hành Luật; nghiên cứu mẫu hướng dẫn lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và nông thôn để thay thế Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị tại các địa phương đã ban hành trước đây.

Đối với công trình công cộng có quy mô cấp đặc biệt; cấp I; cầu trong đô thị từ cấp II trở lên; công trình tượng đài; công trình là biểu tượng về truyền thống, văn hóa và lịch sử của địa phương; công trình quan trọng, điểm nhấn trong đô thị, trên các tuyến đường chính được xác định trong đồ án Quy hoạch, thiết kế đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở các địa phương đều phải thi tuyển phương án kiến trúc.

Trên cơ sở quy định của Luật Kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các địa phương tổ chức rà soát, phân loại công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn, đưa vào danh mục công trình kiến trúc có giá trị để quản lý theo quy định./.

Bích Huệ