PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xây dựng văn hóa học đường
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 1/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các nội dung nhiệm vụ chính của Kế hoạch bao gồm:

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về xây dựng văn hóa trong trường học, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao sức khỏe học đường cho học sinh, sinh viên và xây dựng xã hội học tập. 

Rà soát, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục văn hóa học đường bảo đảm sát định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức; khuyến khích tinh thần tự đọc, tự học, tạo cơ sở để người học cập nhật tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực, hoàn thiện bản thân. 

Chỉ đạo, thực hiện việc đổi mới dạy và học môn đạo đức, giáo dục công dân, sinh hoạt Đoàn, Đội. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. 

Thực hiện rà soát, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể và bảo đảm yêu cầu phát triển giáo dục của từng địa phương. Bảo đảm các cơ sở giáo dục đạt chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất theo quy định. 

Đổi mới quản trị nhà trường, xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt văn hóa, dân chủ, khơi dậy sáng tạo; bảo đảm mỗi ngày tới trường là một ngày vui; chỉ đạo đổi mới tổ chức, hoạt động của thư viện gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh văn hóa đọc trong các nhà trường. 

Sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, tạo điều kiện cho người học được hưởng chế độ ưu tiên khi vui chơi, tham quan tại các công trình thể thao, văn hóa, sân chơi; chú trọng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao vui tươi, lành mạnh và các hoạt động tìm hiểu di sản văn hoá tại địa phương. 

Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của cha mẹ, ông bà trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu; triển khai có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập tại thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” và Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em; tổ chức các giải pháp tăng cường xây dựng văn hóa học đường, bảo đảm môi trường thân thiện, không bạo lực tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xung quanh trường học, phòng, chống và xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật xuất phát từ bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến học sinh, sinh viên. 

Tăng cường công tác chỉ đạo và quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền về xây dựng văn hóa học đường; tổ chức xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về các nội dung của công tác giáo dục văn hóa học đường; tăng cường lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên. 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch./. 

Lam Đinh