PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chỉ đạo triển khai kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
Ngày 20/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6228/UBND-TH chỉ đạo thực hiện Kết luận số 28-KL/TU ngày 06/10/2020 của Tỉnh ủy về công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, đồng thời có giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, tuyệt đối không được chủ quan. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, xử lý hành vi “tham nhũng vặt”. Tiến hành việc phân loại cán bộ, công chức, bình xét thi đua, tổng kết công tác năm 2020 đảm bảo thực chất, khách quan.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, thành công Đại hội Đảng các cấp, nhất là các kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2015-2020; những cách làm hay, mô hình sáng tạo, gương người tốt, việc tốt; phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Tại Công văn, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới; công nghiệp - xây dựng cơ bản; du lịch, dịch vụ, thương mại; thu, chi ngân sách; quốc phòng, quân sự, an ninh và trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Hà Hồng