PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4388/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/4/2018 về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho các địa phương tại Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/12/2019, Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 và Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 21/5/2020.

Trong quá trình thực hiện, một số địa phương chưa phân bổ hết số kế hoạch vốn được giao năm 2020 do không bố trí được mặt bằng thực hiện, không huy động được người dân đóng góp… và đề nghị điều chỉnh sang các dự án của các xã khác có nhu cầu như các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã thuộc lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2022, vì vậy, phải điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Ngày 17/7/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/4/2018 về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư năm 2020, tại Công văn số 4388/UBND-TH, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các xã theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và phân bổ chi tiết số kế hoạch vốn còn lại (giao tại Quyết định số 635/QĐ-UBND và Quyết định số 888/QĐ-UBND của UBND tỉnh), đảm bảo đúng mục tiêu đã báo cáo tỉnh để điều chỉnh kế hoạch vốn; gửi quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Hà Hồng