PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác thanh, quyết toán dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6216/UBND-TH chỉ đạo về công tác thanh, quyết toán dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 9540/BTC-ĐT ngày 19/9/2022 của Bộ Tài chính.

Tại Công văn, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Công văn nêu trên của Bộ Tài chính, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định. Nghiên cứu, triển khai thực hiện, khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025./.

Mai Lan