PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đã gửi tới Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tờ rơi, áp phích tuyên truyền.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hình ảnh tờ rơi

Áp phích chung tay cải cách thủ tục hành chính với nội dung tuyên truyền về nội dung phản ánh, kiến nghị; cách thức phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính. Áp phích được thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Tờ rơi tuyên truyền về cách thức nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và được đặt tại Bộ phận Một cửa các cấp để tổ chức, cá nhân thuận tiện tìm hiểu.

Đây là một trong những hình thức tuyên truyền tại Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021./.

Đồng Thị Vân