PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quy định chi tiết mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
Ngày 28/10/2020, UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 1925/QĐ-UBND).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

1. Hỗ trợ đối với cây trồng:

a) Diện tích cây hoa các loại bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70% hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha.

b) Diện tích cây dược liệu trồng thuần loài.

Cây dược liệu trồng thuần loài ngắn ngày (loại dược liệu trồng và thu hái dưới 01 năm) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha.

Cây dược liệu trồng thuần loài dài ngày (loại dược liệu trồng và thu hái trên 01 năm) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha.

2. Hỗ trợ đối với nuôi thủy sản:

a) Diện tích nuôi tôm quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha.

b) Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 8.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha.

c) Diện tích nuôi nhuyễn thể bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 40.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha.

d) Lồng, bè nuôi nước ngọt bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 8.600.000 đồng/100 m3 lồng; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/100 m3 lồng.

đ) Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 25.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha.

e) Diện tích nuôi cá nước lạnh (tầm, hồi) thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 40.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 25.000.000 đồng/ha.

f) Diện tích nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha.

3. Hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm:

a) Thiệt hại do thiên tai:

Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 15.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 35.000 đồng/con.

Lợn đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 350.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 730.000 đồng/con; lợn nái và lợn đực đang khai thác, hỗ trợ 2.000.000 đồng/con.

Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 2.000.000 đồng/con; bò sữa trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 6.600.000 đồng/con.

Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 1.300.000 đồng/con; trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 4.100.000 đồng/con.

Hươu, nai, cừu, dê: Hỗ trợ 2.000.000 đồng/con.

Chim Bồ câu đến 28 ngày tuổi, mức hỗ trợ 15.000 đồng/con và chim Bồ câu trên 28 ngày tuổi trở lên, mức hỗ trợ 28.000 đồng/con.

Chim Cút hỗ trợ 7.000 đồng/con.

Thỏ đến 30 ngày tuổi hỗ trợ 50.000 đồng/con; trên 30 ngày tuổi hỗ trợ 70.000 đồng/con.

Ong hỗ trợ 300.000 đồng/thùng.

Dúi hỗ trợ 100.000 đồng/con.

b) Thiệt hại do dịch bệnh:

Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh dịch hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Chim Bồ câu đến 28 ngày tuổi, mức hỗ trợ 15.000 đồng/con và chim Bồ cầu trên 28 ngày tuổi trở lên, mức hỗ trợ 28.000 đồng/con.

Chim Trĩ và một số loài chim nuôi mục đích làm cảnh. Mức hỗ trợ là 35.000 đồng/con.

Chim Cút hỗ mức hỗ trợ là 7.000 đồng/con.

4. Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật, mức hỗ trợ được quy đổi tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

5. Những cây trồng, vật nuôi, thủy sản và nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

Nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ./.

Nông Cúc