PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn
Ngày 19/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, tại cấp tỉnh có 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc các lĩnh vực: Chính quyền địa phương; Tổ chức - Biên chế; Công chức; Viên chức.

Tại cấp huyện có 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc lĩnh vực Tổ chức - Biên chế.

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính”, địa chỉ: “dichvucong.backan.gov.vn”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế ban hành kèm theo Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đồng Vân