PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh họp bàn nội dung hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Chiều 21/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng chủ trì cuộc họp bàn và thống nhất các nội dung kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự họp

Theo dự thảo Kế hoạch hỗ trợ triển khai trên địa bàn tỉnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ, không hỗ trợ đối tượng không tự nguyện tham gia. Thực hiện việc hỗ trợ theo đúng đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian, hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các sở, ngành căn cứ kết quả rà soát, thẩm định, tổng hợp ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, báo cáo số lượng đối tượng thụ hưởng và tổng kinh phí thụ hưởng trình UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để cấp kinh phí thực hiện chi trả hỗ trợ theo quy định.

Các đại biểu cũng thảo luận và đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung thảo luận về đối tượng, điều kiện, phạm vi hỗ trợ, mức hỗ trợ và nguyên tắc hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách.

Tại cuộc họp, sau khi thống nhất các nội dung liên quan tới công tác hỗ trợ và đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát kỹ từng đối tượng thụ hưởng không để sai sót, đặc biệt là đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động; hoàn chỉnh kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành, đồng thời tổng hợp kinh phí thực hiện trong toàn tỉnh, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xem xét hỗ trợ. Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn việc phân cấp chi, phân bổ ngân sách để triển khai thực hiện…/.

Hương Lan