PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới
Chiều 19/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình nông thôn mới (NTM) năm 2022 và dự thảo đề án xây dựng huyện NTM.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại cuộc họp

Triển khai Chương trình NTM năm 2022, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã kiểm tra 9 xã tại các huyện. Qua rà soát, hiện nay, xã Bằng Vân đã đạt 14/19 tiêu chí, xã Bộc Bố đạt 16 tiêu chí, xã Côn Minh đạt 15 tiêu chí, xã Trần Phú đạt 10 tiêu chí, xã Nông Hạ đạt 10 tiêu chí, xã Mỹ Phương đạt 9 tiêu chí, xã Tân Tú đạt 12 tiêu chí, xã Ngọc Phái đạt 14 tiêu chí, xã Quảng Bạch đạt 9 tiêu chí.

Đối với 2 xã xây dựng NTM nâng cao, hiện nay, xã Cẩm Giàng đạt 13 tiêu chí, xã Hà Hiệu đạt 8/17 tiêu chí.

Theo đề xuất của các xã, nhu cầu vốn để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và củng cố các tiêu chí đã đạt là hơn 198,9 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đã có là trên 106,8 tỷ đồng.

Khó khăn hiện nay là nhu cầu về vốn rất lớn, trong khi đó chưa có thông báo vốn từ nguồn ngân sách Trung ương. Trung ương và tỉnh chưa có hướng dẫn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 nên xã chưa có cơ sở để thực hiện. Bên cạnh đó, hiện chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ xoá nhà tạm trong khi nhu cầu tại các địa phương lớn.

Giải pháp đưa ra là các huyện tập trung chỉ đạo các xã thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất...; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; xây dựng phương án, bố trí, huy động, lồng ghép kinh phí thực hiện Chương trình. Các xã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường tuyên truyền vận động thực hiện tiêu chí về môi trường, văn hoá, quốc phòng - an ninh...

Đối với 2 huyện được giao nhiệm vụ xây dựng đề án huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025 là Bạch Thông và Chợ Đồn, hiện nay đang thực hiện rà soát các nội dung để chuẩn bị xây dựng Đề án theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị, đối với 9 xã đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 cần rà soát lại tiến độ, nguồn lực đã phân bổ, các tiêu chí chưa đạt… để có giải pháp thực hiện. Tập trung chỉ đạo sản xuất, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tăng thu nhập. Quan tâm cảnh quan môi trường. Đảm bảo tối ưu hóa các nguồn lực đã được đầu tư. Riêng xã Bộc Bố cần có kế hoạch chi tiết thực hiện tại 9 thôn vùng cao.

Đối với 2 xã NTM nâng cao, cần sớm bố trí nguồn lực cho các tiêu chí chưa đạt, quan tâm tiêu chí môi trường và sản xuất.

Đối với 2 huyện NTM, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Thông và Chợ Đồn rà soát từng nội dung để xây dựng Đề án, rà soát tiêu chí cấp huyện chung và bộ đô thị cấp huyện; có kế hoạch, giải pháp, nguồn lực cụ thể đối với từng xã… Trên cơ sở đó, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến triển khai để công tác lãnh đạo, chỉ đạo được xuyên suốt./.

Hương Lan