PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án OCOP
Ngày 24/11/2020, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn thực hiện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham mưu, triển khai thực hiện Đề án "Mỗi xã phường một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (số 1888/HD-SNV).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đối tượng khen thưởng là tập thể (các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh hoặc phòng, ban trực thuộc; UBND huyện, thành phố hoặc phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc); chủ thể (các hợp tác xã, tổ hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh); cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương).

Hình thức khen thưởng là Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Tiêu chuẩn khen thưởng chung: Tập thể, cá nhân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan đơn vị, địa phương.

Ngoài ra các đối tượng được đề nghị khen thưởng phải đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

Tiêu chuẩn khen thưởng đối với tập thể là các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh: Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ chủ thể tham gia Chương trình OCOP; lồng ghép các hoạt động của ngành về thực hiện Chương trình OCOP. UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP; có 10 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận trở lên, trong đó ưu tiên địa phương có sản phẩm OCOP 4 sao tiềm năng đạt 5 sao; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ chủ thể tham gia Chương trình OCOP.

Tiêu chuẩn khen thưởng đối với chủ thể: Có sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, ưu tiên đơn vị có nhiều sản phẩm OCOP và sản phẩm được công nhận từ 4 sao trở lên; sản xuất sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương (ưu tiên giải quyết cho lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo); tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá, giới thiệu sản phẩm và các hoạt động khác có liên quan.

Tiêu chuẩn khen thưởng đối với cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương: Có đóng góp tích cực, rõ nét vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị tại Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án OCOP giai đoạn 2018-2020 và các kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP hằng năm. Đối với các cơ quan tham gia Hội đồng, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020, ưu tiên các cá nhân là thành viên của Hội đồng, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh quy định tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình thực hiện Đề án OCOP theo thẩm quyền.

về số lượng đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thành phố đề nghị không quá 01 tập thể; các địa phương đề nghị không quá 05 chủ thể/huyện, thành phố; mỗi đơn vị đề nghị không quá 02 cá nhân.

Trên cơ sở quy định về đối tượng, tiêu chuẩn quy định tại Hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn các tập thể (chủ thể) và cá nhân có đủ tiêu chuẩn, lập hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Hồ sơ đề nghị khen thưởng được gửi về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh trước ngày 02/12/2020 để tổng hợp, thẩm định. Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh gửi kết quả thẩm định và Hồ sơ về Sở Nội vụ (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) trước ngày 04/12/2020./.

Thanh Thuyên