PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021
Văn phòng Điều phối nông thôn mới vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021 gồm 16 Tiêu chí:

Tiêu chí số 1 - Có Ban phát triển thôn hoạt động theo quy chế do cộng đồng bầu và được UBND xã công nhận;

Tiêu chí số 2 - Có hương ước, quy ước thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được các hộ gia đình cam kết thực hiện;

Tiêu chí số 3 - Có kế hoạch thực hiện từng tiêu chí năm 2021, được lập theo phương pháp có sự tham gia của cộng đồng và được ủy ban nhân dân xã xác nhận;

Tiêu chí số 4 - Giao thông;

Tiêu chí số 5 - Thủy lợi;

Tiêu chí số 6 - Điện;

Tiêu chí số 7 - Cơ sở vật chất văn hóa;

Tiêu chí số 8 - Nhà ở và công trình phụ trợ;

Tiêu chí số 9 - Giáo dục;

Tiêu chí số 10 - Y tế;

Tiêu chí số 11 - Văn hóa;

Tiêu chí số 12 - Mô hình sản xuất;

Tiêu chí số 13 - Kinh tế hộ;

Tiêu chí số 14 - Môi trường và cảnh quan nông thôn;

Tiêu chí số 15 - An ninh trật tự;

Tiêu chí số 16 - Hệ thống chính trị.

Căn cứ văn bản hướng dẫn chuyên ngành thực hiện các các chỉ tiêu, tiêu chí về thôn nông thôn mới của các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn làm cơ sở để đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 345/HD-VPĐP ngày 29/5/2019 của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020./.