PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn việc lập, thẩm định các hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP và Thông tư 03/2020/TT-BTTTT
Ngày 29/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6416/UBND-VXNV hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong việc lập, thẩm định các hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP và Thông tư 03/2020/TT-BTTTT.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:                                         

Đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước, việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Thực hiện theo Luật Đầu tư công; Điều 12, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế chi tiết đối với các dự án do Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 và Điểm c, Khoản 2, Điều 22 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP…

Đối với các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên có mức kinh phí trên 15 tỷ đồng, thực hiện theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 3, Điều 51 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối thẩm định; trực tiếp thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết; thực hiện việc lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và tổ chức xin ý kiến chuyên môn của các cơ quan, đơn vị liên quan khác (nếu cần thiết) theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. Trường hợp Sở Thông tin và Truyền thông là chủ đầu tư, thực hiện thành lập Hội đồng thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết theo quy định tại Mục 1 của Công văn 6416/UBND-VXNV.

Đối với các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng, quy định tại Khoản 2, Điều 51, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Đối với các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, quy định tại Khoản 1, Điều 51 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP.

Đối với hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin không sẵn có trên thị trường, quy định tại Khoản 2, Điều 52 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP.

 Đối với hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin thuộc dự án nằm trong lĩnh vực khác, quy định tại Khoản 4, Điều 6, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP.../.

Hồng Nhung