PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kế hoạch thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh
Ngày 8/7/2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 389/KH-UBND về việc triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Việc ban hành Kế hoạch nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tối đa tình trạng di cư trái phép, mua bán người trên địa bàn tỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế, góp phần tạo môi trường di cư minh bạch, dễ tiếp cận, tôn trọng nhân phẩm của người di cư, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư.

Theo đó, nội dung thực hiện gồm: Tuyên truyền, phổ biến thông tin về thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế; tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật có liên quan; nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động di cư tại địa phương; lồng ghép việc thực hiện Thỏa thuận GCM với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Thỏa thuận GCM.

Đồng thời tại kế hoạch, UBND tỉnh giao nhiệm cụ thể cho các đơn vị có liên quan, giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan đầu mối tham mưu, tổng hợp cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Triệu Thanh