PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện các tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn
Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 394/KH-UBND về việc thực hiện các tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện CCHC hằng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và là căn cứ để đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước.

Cùng với đó, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Đồng Thị Vân