PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025
Ngày 26/1/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kế hoạch triển khai nhằm đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ trợ giúp pháp lý, nhất là đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, kịp thời đáp ứng 100% nhu cầu trợ giúp pháp lý của các đối tượng được trợ giúp, đồng thời bảo đảm cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp được cung cấp dịch vụ trợ giúp kịp thời, chất lượng tương đương với dịch vụ có thu phí do luật sư cung cấp trên thị trường.

Các nội dung chính của Kế hoạch bao gồm: Tăng cường hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý; kiện toàn bộ máy tổ chức trợ giúp pháp lý; tăng cường nguồn nhân lực trợ giúp pháp lý; nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý; tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động trợ giúp pháp lý.

Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Hà Lựu