PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kế hoạch tiếp nhận và phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 1 năm 2022
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tiếp nhận và phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 1 năm 2022 (6 tháng đầu năm) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, đối tượng nhận hỗ trợ, gồm:

Hộ nghèo nhận bảo vệ rừng tự nhiên sản xuất hoặc thực hiện chăm sóc rừng trồng năm thứ 2, năm thứ 3 (đã được hỗ trợ gạo trồng rừng năm 2020 và năm 2021) tại các huyện 30a theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, gồm 2 huyện (Pác Nặm và Ngân Sơn);

Các xã khu vực II, khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 5 huyện bao gồm: Ba Bể, Chợ Đồn, Chợ Mới, Bạch Thông, Na Rì được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020, có thực hiện chăm sóc rừng trồng thứ 2, năm thứ 3 (đã được hỗ trợ gạo trồng rừng năm 2020 và năm 2021).

Định mức hỗ trợ gạo: Được hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu/tháng, nhưng không vượt quá 360 kg gạo/hộ/6 tháng đầu năm 2022.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định tiếp nhận và phân bổ gạo sau khi có quyết định xuất cấp gạo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước; chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện thực hiện việc phân bổ gạo kịp thời, đúng đối tượng.../.

Minh Huyền