PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngành Tài chính thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Tài chính và của địa phương, Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tài chính đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành ngay từ đầu năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại diện Văn phòng Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Na Rì
 ký kết giao ước thi đua năm 2021

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, đồng thời cũng là năm đầu thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành được giao, đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành và của địa phương, Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tài chính đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành ngay từ đầu năm 2021.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 vừa qua, Quyền Giám đốc Sở Tài chính đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Toàn ngành Tài chính tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021”.

Theo đó, trong năm 2021, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành.

Trước hết, toàn Ngành xác định tập trung tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngành Tài chính tổ chức điều hành chi ngân sách theo dự toán và khả năng thu ngân sách, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài khóa. Chủ động dành nguồn dự phòng để xử lý cân đối ngân sách các cấp, xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh về khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…., hạn chế thấp nhất việc xin bổ sung kinh phí từ ngân sách các cấp. Tập trung thực hiện có hiệu quả nguồn chi thường xuyên và giải ngân kịp thời nguồn vốn các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên theo đúng chỉ dạo của cấp trên để ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và các nhiệm vụ quan trọng phát sinh.

Ngành Tài chính sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản Nhà nước, đảm bảo việc sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, đúng chế độ, đúng mức quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, lấy hiệu quả công việc để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực của mỗi cán bộ, công chức và người lao động.

Phát huy những thành tích đã đạt được, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Tài chính chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; không vi phạm kỷ luật; phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở các nội dung phát động thi đua, các phòng chuyên môn của Sở cùng 08 Phòng Tài chính - Kế hoạch của các huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2021. Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm ngay từ những ngày đầu năm, ngành Tài chính sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Hương Dịu