PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km0+00 - Km1+500; bổ sung cống hộp Km1+300 ĐT.257B
Ngày 22/6/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km0+00 - Km1+500; bổ sung cống hộp Km1+300 ĐT.257B.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thi công xây dựng công trình

Sự nghiệp kinh tế

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Qúy II năm 2022

Trọn gói

120 ngày

2

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Qúy II năm 2022

Trọn gói

120 ngày

Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền