PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà làm việc các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, Trạm Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên vừa ký ban hành Quyết định số 948/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà làm việc các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, Trạm Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2; Trạm Kiểm lâm Quảng Bạch, Vũ Muộn, Nà Dường, Lủng Pảng).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án

Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế tỉnh điều hành

Chỉ định thầu

Quý II/2023

Trọn gói

200 ngày (theo tiến độ thực hiện dự án)

2

Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Quý II/2023

Trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Quý II/2023

Trọn gói

45 ngày

4

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Quý III/2023

Trọn gói

160 ngày

5

Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu

Quý III/2023

Trọn gói

160 ngày

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu; đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Đối với nội dung sửa chữa nhà làm việc Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 (bao gồm sửa chữa hạng mục nhà làm việc cấp IV, hạng mục bếp, hạng mục nhà kho, hạng mục nhà vệ sinh, hạng mục sân bê tông): Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 172/BCTĐ-KH&ĐT ngày 19/5/2023; chủ động rà soát, không tiến hành đầu tư sửa chữa công trình này (nếu công trình này được bổ sung vào dự án nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bắc Kạn)./.

Bế Hiền