PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình xây dựng mới nhà ở doanh trại và sửa chữa cơ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 16/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1741/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình xây dựng mới nhà ở doanh trại và sửa chữa cơ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng nhà ở doanh trại Công an xã thuộc Công an huyện Chợ Mới và Ba Bể

Cân đối ngân sách tỉnh

Chào hàng cạnh tranh, qua mạng

Quý III/2022

Trọn gói

60 ngày

2

Gói thầu số 05: Thi công sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ sở làm việc Công an xã thuộc huyện Chợ Mới và Ngân Sơn

Chào hàng cạnh tranh, qua mạng

Quý III/2022

Trọn gói

60 ngày

3

Gói thầu số 06: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 04 và 05

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

20 ngày

4

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị các gói thầu số 04 và 05

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

60 ngày

Công an tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Bế Hiền