PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu Tái định cư và Dịch vụ công cộng Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I
Ngày 8/9/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu Tái định cư và Dịch vụ công cộng Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Khảo sát địa hình và Lập đồ án quy hoạch                                                  

Nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025

Chỉ định thầu

Quý III

năm 2021

Trọn gói

90 ngày

2

Gói thầu số 02: Giám sát công tác khảo sát

Chỉ định thầu

Quý III

năm 2021

Trọn gói

30 ngày

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền