PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm
Ngày 22/6/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1114/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng

Ngân sách trung ương và ngân sách huyện

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III năm 2022

Theo đơn giá điều chỉnh

330 ngày

2

Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III năm 2022

Trọn gói

330 ngày

3

Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

330 ngày

4

Gói thầu số 08: Lập phương án và cắm cọc GPMB

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

45 ngày

5

Gói thầu số 09: Tư vấn đánh giá tác động, giám sát và quan trắc môi trường

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

330 ngày

6

Gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, lập phương án di chuyển hạ tầng kỹ thuật

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

45 ngày

UBND huyện Pác Nặm (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền