PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025 (lần 3)
Ngày 27/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025 (lần 3).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 27: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước lập BCNCKT điều chỉnh

Ngân sách trung ương

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

10 ngày

2

Gói thầu số 28: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT điều chỉnh

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III năm 2022

Trọn gói

30 ngày

3

Gói thầu số 29: Giám sát khảo sát lập BCNCKT điều chỉnh

Tự thực hiện

Quý IV năm 2022

Trọn gói

30 ngày

4

Gói thầu số 30: Tư vấn thẩm tra BCNCKT điều chỉnh

 

Tự thực hiện

Quý IV năm 2022

Trọn gói

10 ngày

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền