PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công công trình Đường sản xuất Thôm Bả - Lũng Đeng
Ngày 10/9/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1687/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công công trình Đường sản xuất Thôm Bả - Lũng Đeng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng

Vốn vay IFAD và Vốn NSNN

 

Chỉ định thầu

Quý III

năm 2021

Trọn gói

45 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chỉ định thầu

Quý III

năm 2021

Trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 03: Đo vẽ bản đồ

Chỉ định thầu

Quý III

năm 2021

Trọn gói

30 ngày

4

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

Quý IV

năm 2021

Trọn gói

270 ngày

5

Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Quý IV

năm 2021

Trọn gói

270 ngày

Ban Điều phối dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ” (CSSP) tỉnh Bắc Kạn (Chủ đầu tư), chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của nhà tài trợ; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói./.

Bế Hiền