PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm test nhanh kháng nguyên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người được xét nghiệm tự nguyện chi trả
Ngày 23/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 2259/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm test nhanh kháng nguyên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người được xét nghiệm tự nguyện chi trả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại

hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng
 

1

Gói thầu số 01: Mua sắm test nhanh kháng nguyên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người được xét nghiệm tự nguyện chi trả

Kinh

phí thu

sự

nghiệp

năm

2021

Chào

hàng

cạnh

tranh trong nước

qua

mạng

1 giai

đoạn

1 túi

hồ sơ

Quý IV năm 2021

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

kể từ

ngày ký

hợp đồng

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Hồng Nhung