PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn xây dựng Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP) giai đoạn 2021-2025
Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn xây dựng Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP) giai đoạn 2021-2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn xây dựng Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP) giai đoạn 2021-2025

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 7,8 năm 2020

Theo thời gian

90 ngày kể từ khi ký Hợp đồng

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.
 

Bế Hiền