PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn
Ngày 21/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

1

Gói thầu số 01: Xây dựng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn

Ngân sách nhà nước (đã giao tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh)

Chỉ định thầu

Quý II/2021

Trọn gói

180 ngày

Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Bế Hiền