PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc sát trùng, vắc xin tiêm phòng định kỳ cho gia súc đợt 2 năm 2021 và đợt 1 năm 2022
Ngày 25/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc sát trùng, vắc xin tiêm phòng định kỳ cho gia súc đợt 2 năm 2021 và đợt 1 năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

1

Gói thầu số 01: Mua vắc xin Lở mồm long móng tiêm phòng định kỳ cho gia súc đợt 2 năm 2021 và đợt 1 năm 2022

Nguồn sự nghiệp kinh tế được giao tại Quyết định 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý II

năm 2021

Trọn gói

180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2

Gói thầu số 02: Mua vắc xin tiêm phòng định kỳ cho gia súc đợt 2 năm 2021 và đợt 1 năm 2022

Nguồn sự nghiệp kinh tế được giao tại Quyết định 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý II

năm 2021

Trọn gói

180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

3

Gói thầu số 03: Mua thuốc sát trùng phòng, chống dịch bệnh định kỳ năm 2021

Nguồn sự nghiệp kinh tế được giao tại Quyết định 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý II

năm 2021

Trọn gói

60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Chi cục Chăn nuôi và Thú y có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền