PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện phân tích chất lượng hóa lý tính đất chuyên trồng lúa nước theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP (năm 2021)
Ngày 26/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện phân tích chất lượng hóa lý tính đất chuyên trồng lúa nước theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP (năm 2021).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

1

Phân tích chất lượng hóa lý tính đất chuyên trồng lúa nước theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP (năm 2021)

Ngân sách

Nhà nước

Chỉ định thầu

Quý II

năm 2021

Trọn gói

60 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư), chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền