PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày 22/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 1999/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng nghiên cứu ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mã số, mã vạch phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Trung tâm tại tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Trung tâm có 2 Phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm Phòng Hành chính - Dịch vụ Khoa học và Công nghệ và Phòng Nghiên cứu, ứng dụng và Chuyển giao khoa học công nghệ.

Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao hằng năm.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; sử dụng viên chức và người lao động đảm bảo đúng chức danh, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn và vị trí việc làm để Trung tâm hoạt động có hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021./.

Thanh Thuyên