PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Tỉnh đoàn trong triển khai các nhiệm vụ công tác đối với thanh niên
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và Bí thư Tỉnh đoàn Triệu Tiến Trình vừa ký Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2027 nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, chăm lo bồi dưỡng thanh niên.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Tỉnh đoàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên. Phối hợp giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên. Phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; khởi nghiệp, lập nghiệp; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế. Phối hợp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em. Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên. Phối hợp phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và lãnh đạo các sở, ban, ngành đối thoại
với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Trong công tác phối hợp trao đổi thông tin, UBND tỉnh sẽ thường xuyên thông báo về tình hình kinh tế - xã hội và các quyết định, chủ trương quan trọng của UBND tỉnh liên quan đến thanh thiếu nhi để Ban Chấp hành Tỉnh đoàn biết và phối hợp tổ chức thực hiện.

Định kỳ hằng năm, lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để nghe báo cáo về tình hình thanh niên, kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giải quyết các kiến nghị liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; kết quả thực hiện Quy chế phối hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn được mời dự các phiên họp UBND tỉnh khi thảo luận những vấn đề có liên quan, các hội nghị, chuyên đề của UBND tỉnh có liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác tnanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mời đại diện các sở, ban, ngành có liên quan dự các kỳ họp của Đoàn thanh niên tỉnh Bắc Kạn đế nắm tình hình và nghe các ý kiến tham gia về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, về vấn đề thanh niên và sự tham gia quản lý nhà nước của tổ chức Đoàn.

Các sở, ban, ngành và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thông tin về thanh niên; cung cấp, trao đổi các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình thanh niên để tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ, chính sách, chương trình phát triển thanh niên cho phù hợp với tình hình thực tiễn…/.

Bích Huệ