PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2022
Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh ban hành ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 1541/QĐ-UBND).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành bao gồm 7 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí và 87 tiêu chí thành phần.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND các huyện, thành phố bao gồm 7 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí và 82 tiêu chí thành phần.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND các xã, phường, thị trấn bao gồm 7 lĩnh vực đánh giá, 26 tiêu chí và 39 tiêu chí thành phần.

Chi tiết các Bộ tiêu chí xem tại tệp đính kèm./.

Đồng Vân