PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa tỉnh
Ngày 8/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 1882/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Cân đối ngân sách tỉnh

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý IV/2021

Trọn gói

150 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn lập E - hồ sơ mời thầu, đánh giá E - hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

150 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu; đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Bế Hiền