PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
108 đơn vị được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2022
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2022, có 108/108 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh được công nhận “Cộng đồng học tập”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, xếp loại tốt có 80 đơn vị, chiếm 74,07%, tăng 0,92% so với năm 2021; loại khá có 26 đơn vị, chiếm 24,07%, tăng 0,93% so với năm 2021; loại trung bình có 2 đơn vị, chiếm 1,85%.

Đánh giá về kết quả đạt được, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, công tác xây dựng xã hội học tập ngày càng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” và Kế hoạch thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã kịp thời có các công văn hướng dẫn, đôn đốc xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã để các đơn vị, địa phương làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.


Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Lễ khai mạc
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của huyện Pác Nặm năm 2022

Trong tổ chức xây dựng “Cộng đồng học tập cấp xã”, Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền gắn kết các tiêu chí của “Cộng đồng học tập” cấp xã với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cán bộ Hội Khuyến học thường xuyên phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu và nội dung, tiêu chí “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” trong các hội nghị, cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố; đưa một số nội dung thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Công tác kiểm tra, đánh giá, công nhận đơn vị cấp xã đạt “Cộng đồng học tập” được thực hiện khách quan, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định./.  

Bích Huệ