PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tiếp tục nhân rộng mô hình tự quản “Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên” trên địa bàn tỉnh
Trong thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của Nhân dân. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản “Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên” đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Qua 02 năm triển khai thực hiện xây dựng, nhân rộng mô hình “Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên” trên toàn tỉnh, đến thời điểm hiện nay, Mô hình đã được xây dựng và nhân rộng tại 847/1.310 thôn, tổ dân phố thuộc 108 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh với 76.303 hộ tham gia.

Mô hình với cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương đã phát huy tác dụng, hiệu quả về cả chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đặc biệt là trong công tác bảo đảm an toàn trật tự. Mô hình đã có sức lan tỏa rộng khắp, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, thân ái trong cộng đồng với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải”, đã giải quyết được nhiều mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ đầu từ cơ sở, nhất là việc giải quyết hài hòa lợi ích của người dân, không để phát sinh thành điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp, đông người, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác xây dựng, nhân rộng Mô hình vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho việc xây dựng, nhân rộng, củng cố Mô hình; nhận thức và trách nhiệm của người dân trong tham gia Mô hình còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình; nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ cho Mô hình hầu như không có nên khó thu hút được nhiều thành phần tham gia.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến nói chung, xây dựng, nhân rộng mô hình “Hộ an toàn -Thôn, bản, tổ dân phố bình yên” trên địa bàn toàn tỉnh nói riêng; với mục tiêu cao nhất là đảm bảo và giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện cho Nhân dân lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh vừa có Công văn yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể, lực lượng Công an tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Vận động đồng bào các dân tộc tự giác chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đề cao cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản “Hộ an toàn - Thôn bản, tổ dân phố bình yên”, nhất là ở các xã, thị trấn dự kiến về đích nông thôn mới và các xã nông thôn mới nâng cao, đồng thời tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình hiện có; rà soát, loại bỏ các mô hình hoạt động yếu kém, không phát huy tác dụng.

Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để các mô hình này tiếp tục hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an các cấp với vai trò là đơn vị thường trực cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần phải làm tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, nhằm đưa công tác trên trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên được tổ chức thực hiện trong chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể địa phương.

Tranh thủ, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng quần chúng nòng cốt gương mẫu chấp hành pháp luật, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng dân cư, được Nhân dân tín nhiệm, tin tưởng để làm nòng cốt cho mô hình tự quản về an ninh trật tự; gắn hoạt động của các mô hình với các phong trào thi đua khác và chương trình xóa đói giảm nghèo tại địa phương; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, quan tâm đến quyền lợi của Nhân dân; chú ý phát hiện, lựa chọn gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cao để bồi dưỡng thành những điển hình; thường xuyên tổ chức gặp mặt, biểu dương, tạo điều kiện cho cán bộ cơ sở, người có uy tín, quần chúng tích cực được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh; kịp thời động viên, khen thưởng quần chúng tham gia Mô hình có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao và lập thành tích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương./.

Minh Hiệp