PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tổ chức nói chuyện chuyên đề Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3)
Sáng 16/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nói chuyện chuyên đề hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người” và tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023). Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoa Hữu Vân đến dự và trò chuyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham gia buổi nói chuyện chuyên đề Ngày Quốc tế hạnh phúc

Tại Chương trình, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoa Hữu Vân đã thông tin về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Theo đó, tháng 6/2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho mọi người dân.

Với những mục tiêu thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 do Liên hợp quốc phát động, ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam; tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc.

Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2023 có chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”, với mong muốn kêu gọi mọi người cùng thể hiện tình yêu thương, sống chan hòa, chia sẻ những dư vị tốt đẹp của cuộc sống đến cộng đồng. Chia sẻ với những người xung quanh, đặc biệt là với người hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, từ đó tạo ra sự lan tỏa và hòa quyện, góp phần hình thành một xã hội hạnh phúc hơn.

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoa Hữu Vân trao đổi tại Chương trình

Tại buổi nói chuyện, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoa Hữu Vân cũng đã phân tích về giá trị của hạnh phúc qua việc chia sẻ và yêu thương, cách tạo dựng hạnh phúc từ những hành động quan tâm, chăm sóc nhỏ trong cuộc sống gia đình. Đồng thời chia sẻ những kỹ năng trong việc xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình trong thời kỳ mới; kỹ năng ứng xử trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình…

Nhân dịp này, các đại biểu được tuyên truyền những nội dung vắn tắt, những giá trị cốt lõi của bản Đề cương về văn hóa Việt Nam. Tròn 80 năm ra đời, với niềm tin vững chắc từ những thành quả đã đạt được trong quá trình kế thừa, vận dụng các giá trị, nguyên tắc cốt lõi của bản Đề cương đã minh chứng cho thấy văn hóa có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, trong đó tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng; văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị và kinh tế. Đây là ba “mặt trận” quan trọng giúp phát triển đất nước trở nên hùng cường và thịnh vượng./.

Thu Trang