PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm chẩn đoán dịch bệnh tại tỉnh Bắc Kạn
Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm chẩn đoán dịch bệnh tại tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 1857/QĐ-UBND).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã đề ra 02 mục tiêu cụ thể:

Tăng cường năng lực quản lý chất lượng xét nghiệm, cung cấp kết quả xét nghiệm chẩn đoán bệnh, dịch đảm bảo chất lượng, đủ tin cậy, tránh sai sót trong quá trình làm xét nghiệm; đảm bảo an toàn và an ninh sinh học, đáp ứng hoạt động giám sát, chẩn đoán bệnh, dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.

Xây dựng phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 và 03 phòng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Để triển khai mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra 06 nhiệm vụ cần thực hiện gồm: Xây dựng và tổ chức triển khai phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn phù hợp bộ tiêu chuẩn được quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng và năng lực xét nghiệm để chẩn đoán dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; sắp xếp cơ sở vật chất phù hợp với phòng xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2; mua sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị xét nghiệm để thực hiện xét nghiệm khẳng định, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp ELISA và Real time PCR; hiệu chuẩn, bảo dưỡng thiết bị xét nghiệm chẩn đoán dịch; hỗ trợ các đơn vị Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn, Bệnh viên Đa khoa tỉnh triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật ELISA và Real time PCR; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm khẳng định chẩn đoán dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

UBND tỉnh giao Sở Y tế lập dự toán kinh phí thực hiện, trình thẩm định và trình phê duyệt theo quy định, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, triển khai Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch./.

Hồng Nhung