PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng hình thức trực tuyến với hơn 2.700 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, dự Hội nghị có lãnh đạo và phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Theo đó, thực hiện chương trình toàn khóa, từ ngày 4/10 - 7/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại Hội nghị, định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các báo cáo viên, các đảng ủy, các địa phương cần tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng, tạo ra sự lan tỏa, rộng khắp trong cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Trung ương sớm hướng dẫn cụ thể về công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII cho các cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp, trước mắt tập trung vào một số vấn đề về kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022, tạo sự đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động trong toàn cán bộ, đảng viên và toàn xã hội; khẳng định các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là các điểm mới được thông qua tại Hội nghị.

Đối với các ngày kỷ niệm, cần tuyên truyền về 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 23/10/1961 - 23/10/2021; 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/2021); 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021)./.

Hương Dịu