PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chấp thuận bổ sung cụm công nghiệp Quảng Chu vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020
Bộ Công Thương vừa có văn bản thống nhất chủ trương bổ sung cụm công nghiệp Quảng Chu (74,4 ha) tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại hiện trạng, hồ sơ pháp lý và chỉ tiêu sử dụng đất của cụm công nghiệp trên địa bàn để quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Quảng Chu cho phù hợp; giao Sở Công Thương chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Chợ Mới, đơn vị liên quan triển khai quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng và quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2020/NĐ-CP (trong đó, lưu ý vấn đề dân cư sinh sống, môi trường trong cụm công nghiệp; lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp có năng lực, kinh nghiệm) và cập nhật, tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 cho phù hợp. Quá trình thực hiện, chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường; xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương, hiện nay, UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chợ Mới khẩn trương tham mưu thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Bích Huệ