PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực
Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giao Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh và các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, trong đó xác định việc tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực khiếu nại, tố cáo là một trong những nội dung tuyên truyền trọng tâm cần thực hiện. Từ đầu năm đến nay, đã có 462 buổi tuyên truyền về khiếu nại, tố cáo được UBND các cấp, sở, ngành thực hiện với tổng số 21.048 lượt cán bộ, công chức và nhân dân tham dự.

UBND các cấp, các sở, ngành đã xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân năm 2020; thực hiện niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân và trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị đã tiếp 547 lượt với 617 công dân, trong đó, tiếp thường xuyên 409 lượt với 420 công dân; tiếp định kỳ, đột xuất của lãnh đạo 138 lượt với 197 công dân.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai (199 lượt); đề nghị giải quyết chế độ chính sách (112 lượt); còn lại là nội dung liên quan đến các lĩnh vực khác. Qua công tác tiếp dân thường xuyên tại trụ sở và địa điểm tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh được bộ phận tiếp công dân xem xét chuyển tới các bộ phận xử lý, giải quyết kịp thời; các vụ việc gửi đơn chưa đúng địa chỉ, trình tự, thủ tục đã được cán bộ tiếp công dân hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện đúng theo quy định. Qua công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất, lãnh đạo các đơn vị đã tiếp nhận các ý kiến kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân để chỉ đạo các bộ phận chức năng có liên quan giải quyết.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, ít biến động, số đơn khiếu nại, tố cáo không nhiều, chủ yếu là đơn kiến nghị, đề nghị với 856 đơn, chiếm 90%; 94 đơn khiếu nại, tố cáo, chiếm 10%. Trong đó, UBND tỉnh tiếp nhận 165 đơn; các sở, ngành tiếp nhận 150 đơn; UBND cấp huyện tiếp nhận 635 đơn. 

Kết quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xem xét, giải quyết được 426/668 đơn thuộc thẩm quyền; trong đó đã giải quyết 08/10 đơn khiếu nại, 17/21 đơn tố cáo và 401/637 đơn kiến nghị, đề nghị.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên. Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, đồng thời thực hiện trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu theo quy định. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo mới phát sinh cơ bản đảm bảo chất lượng, trình tự, thủ tục, khách quan; các vụ việc phức tạp, kéo dài được đưa vào rà soát, giải quyết, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Bích Huệ