PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảng bộ huyện Chợ Mới phấn đấu tổ chức hiệu quả bộ máy và công tác cán bộ
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ thuộc chương trình trọng tâm được Đảng bộ huyện Chợ Mới xác định phải tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Mới từng bước được tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác cán bộ và việc xây dựng đội ngũ cán bộ đã khắc phục được một số hạn chế, bất cập và từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, chặt chẽ. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức giữ được phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó mật thiết với Nhân dân; trình độ, kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong huyện từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đ/c Lê Ngọc Quyến (bên phải) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện tại Kỳ họp chuyên đề tháng 7/2020 HĐND huyện Chợ Mới khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều bất cập. Công tác tuyển dụng công chức còn chậm. Việc sắp xếp, phân công cán bộ sau Đại hội còn chậm thực hiện, công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý còn sai sót. Việc thực hiện công tác luân chuyển cán bộ còn ít. Năng lực tư duy, năng lực thực tiễn, kỹ năng hành chính và tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế…

Vì vậy, để khắc phục những hạn chế trên, trong giai đoạn 2020-2025, huyện Chợ Mới đề ra mục tiêu: Xây dựng tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; thực hiện tốt các quy trình trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm.

Để thực hiện được mục tiêu trên, đối với công tác tổ chức bộ máy, Chợ Mới xác định tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, tạo sự nhận thức sâu sắc trong hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị để thống nhất trong tổ chức thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện rà soát việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị hành chính cấp xã, thôn đảm bảo tinh gọn và phù hợp theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, các đơn vị thường xuyên cập nhật các quy định của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo không có sự chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Hoàn thiện tiêu chuẩn, khung năng lực của từng vị trí việc làm, làm cơ sở sắp xếp, bố trí cán bộ theo đúng vị trí việc làm. 

Trong công tác cán bộ, làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cán bộ; tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác cán bộ. Chú trọng công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan; lấy chất lượng, hiệu quả công tác làm cơ sở để đánh giá phẩm chất và năng lực cán bộ, tránh bệnh thành tích; đánh giá cán bộ phải có tiêu chí đánh giá theo tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ; gắn giữa kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao so với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh, vị trí việc làm. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó cần gắn kết giữa công tác đào tạo với công tác quy hoạch, quan tâm đào tạo cán bộ đã được quy hoạch. Đào tạo, bồi dưỡng phải đáp ứng được yêu cầu về trình độ, khung năng lực vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên đạt chuẩn theo quy định; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp với đào tạo thực tiễn, với giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt các quy định về giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ; công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch và tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Mạnh dạn đề bạt bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực, có triển vọng. Tiếp tục duy trì và thực hiện  tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý theo hướng cạnh tranh (có số dư) thông qua hình thức thuyết trình chương trình hành động. Tăng cường công tác điều động, luân chuyển cán bộ để đào tạo, rèn luyện từ thực tiễn, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Lựa chọn, bố trí cán bộ theo đúng năng lực, sở trường; kịp thời thay thế cán bộ công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc. Ban Thường vụ Huyện ủy hằng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác luân chuyển cán bộ bảo đảm thời gian luân chuyển từ 3 năm đến 5 năm, đặc biệt quan tâm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cơ sở và các phòng, ban chuyên môn; thường xuyên thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ từ khối Đảng, đoàn thể sang khối chính quyền và ngược lại; từ huyện về xã và từ xã lên huyện và giữa các xã, thị trấn.

Cùng với đó là rà soát, đánh giá lại đội ngũ, xây dựng phương án và lộ trình sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã; kết hợp đồng bộ giữa việc tuyển dụng, sắp xếp cán bộ với giải quyết chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức. Kịp thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cán bộ, công chức, tăng cường tính công khai minh bạch, trách nhiệm hoạt động công vụ. Ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, làm căn cứ trong việc nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ cấp trên đối với cấp uỷ cấp dưới trong việc giáo dục, quản lý cán bộ và thực hiện công tác cán bộ. Kịp thời phát hiện, có biện pháp uốn nắn, khắc phục những khuyết điểm, xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước./.

Thu Cúc