PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách năm 2020
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1384/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn cân đối ngân sách năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 01 dự án (dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn – Giai đoạn II), với số tiền 30.609 triệu đồng; bổ sung vốn đầu tư cho 17 công trình, dự án với tổng số tiền 12.384 triệu đồng; bổ sung vốn đầu tư do điều chỉnh mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2.253 triệu đồng; hỗ trợ vốn cho 04 huyện (Bạch Thông, Chợ Đồn, Pác Nặm, Chợ Mới) để đầu tư cho các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới và trường học đạt chuẩn năm 2020 là 10.842 triệu đồng; đồng thời dự phòng chưa phân bổ 5.130 triệu đồng.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao các chủ đầu tư, đơn vị thụ hưởng có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo kế hoạch vốn đúng quy định hiện hành./.

Hà Hồng