PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giải ngân vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đạt 50,64% kế hoạch
Theo tổng hợp, báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2020, giải ngân vốn Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng của Dự án 2 - Chương trình 135 (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020) đạt 50,64% kế hoạch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2020, tổng số vốn đã phân bổ, triển khai thực hiện đầu tư cho các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 (bao gồm cả nguồn vốn khác) là 83.879 triệu đồng.

Trong đó, bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp là 7.108,56 triệu đồng với 23 công trình (gồm 14 công trình giao thông; 03 công trình thủy lợi; 02 công trình nhà văn hóa và 04 công trình giáo dục).

Bố trí vốn cho các công trình khởi công mới là 76.770.44 triệu đồng với 216 công trình (gồm 134 công trình giao thông; 50 công trình thủy lợi; 25 công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 02 công trình giáo dục; 03 công trình nước sinh hoạt và 02 công trình khác).

Có 94 công trình do xã làm chủ đầu tư, số còn lại do huyện làm chủ đầu tư.

Số liệu giải ngân 9 tháng năm 2020 được 42.476,45/83.879 triệu đồng, đạt 50,64% kế hoạch.

Hiện nay, các dự án chuyển tiếp đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án khởi công mới được giao vốn từ đầu năm 2020 đang tổ chức triển khai thực hiện./.

Bích Huệ