PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giao vốn để triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai ngay việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các địa phương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trên cơ sở nguồn vốn được giao, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết thông qua phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. UBND tỉnh cũng đã giao kế hoạch thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và giao dự toán vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bắc Kạn được giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg là 2.428.748 triệu đồng; tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 đã được phân bổ là 2.573.666 triệu đồng.

Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022, tỉnh Bắc Kạn được giao là 863.916 triệu đồng; tổng kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 đã được phân bổ là 841.648 triệu đồng.

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giao 461.320 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 205.905 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 174.423 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển).

Hiện nay còn 59.595 triệu đồng (vốn sự nghiệp) trong tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 chưa phân bổ do tại thời điểm trình HĐND tỉnh, một số nội dung chưa được các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện cụ thể. UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu phân bổ số kế hoạch vốn còn lại theo đúng quy định./.

Hương Lan