PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
HĐND tỉnh thảo luận thông qua Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp 19
Chiều 31/5, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa X, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận thông qua các Nghị quyết quan trọng và bế mạc Kỳ họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Các Nghị quyết được thông qua gồm:

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 2).

Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024, dự toán chi thường xuyên chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2).

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

Nghị quyết về việc lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025.

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 11).

Nghị quyết về kết quả kỳ họp.

Đối với dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2) và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển sang năm 2024, do còn nhiều ý kiến khác nhau nên đại biểu thống nhất dự kiến thông qua tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.


Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu 

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh nhấn mạnh, các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp này đã bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương vào điều kiện thực tế của địa phương để kịp thời triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, HĐND tỉnh đề nghị ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Trong đó, UBND tỉnh cần quan tâm ban hành quyết định giao mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể đối với từng Chương trình mục tiêu quốc gia cho hai huyện được lựa chọn thí điểm và chỉ đạo chỉ điều chỉnh nguồn vốn còn dư khi không còn đối tượng hỗ trợ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 của Quốc hội. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, phối hợp với UBND các cấp tiếp tục rà soát nhu cầu kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thống nhất, sớm trình HĐND tỉnh phương án điều chỉnh nguồn kinh phí còn dư do không còn đối tượng thực hiện, không có khả năng giải ngân sang cho chương trình, dự án khác có nhu cầu kinh phí thực hiện để đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được giao, tránh lãng phí nguồn lực.

UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện việc lập hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Đối với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các tuyến đường đã được người dân bỏ kinh phí đầu tư, đảm bảo khối lượng thi công không trùng với khối lượng mà người dân đã đầu tư. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội thông tin rộng rãi nội dung các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành đến cử tri, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện. Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các Nghị quyết; chú trọng giám sát ngay từ đầu để kịp thời kiến nghị giải pháp khắc phục bấp cập, khó khăn trong triển khai.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp tháng 6 và kỳ họp thường lệ giữa năm 2024./.

Hương Lan